TIKėJIMAS

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 23 XVI Eilinis Sekmadienis

Mt 13, 24-43 24 Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. 25 Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 26 Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. … Skaitykite toliau →

liepos 24, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 16 XV Eilinis Sekmadienis

Mt 13, 1-23 1  Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. 2 Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. 3 Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai … Skaitykite toliau →

liepos 16, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 09 XIV Eilinis Sekmadienis

Mt 11, 25-30 25 Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. 26 Taip, Tėve, nes tau taip patiko. 27 Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta … Skaitykite toliau →

liepos 10, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 02 XIII Eilinis Sekmadienis

Mt 10, 37-42 37 Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. 38 Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. 39 Kas išsaugo savo gyvybę, … Skaitykite toliau →

liepos 2, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 25 XII Eilinis Sekmadienis

Mt 10, 26-33 26 „Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. 27 Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. 28 Nebijokite tų, kurie žudo kūną, … Skaitykite toliau →

liepos 2, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 18 Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Jn 6, 51- 58 51 Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. 52 Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali … Skaitykite toliau →

birželio 18, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 11 Švč. Trejybė

Jn 3, 16-18 16 – Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 17 Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų … Skaitykite toliau →

birželio 11, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 04 Sekmines

Jn 20, 19-23 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 21 O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. 22 Tai […]

birželio 4, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 28 Šeštinės

Mt 28, 16-20 16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. 18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. 19 Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios […]

gegužės 28, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 21 VI Velyku Sekmadienis

Jn 14, 15-21 15 Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; 16 aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – 17 Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. 18 Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu […]

gegužės 21, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 14 V Velyku Sekmadienis

Jn 14, 1-12 1 „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! 2 Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? 3 Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. 4 Kur aš einu, jūs žinote kelią“. 5 Tomas jam sako: „Viešpatie, […]

gegužės 14, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 07 IV Velyku Sekmadienis

Jn 10, 1-10 1 „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. 2 O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. 3 Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. 4 Išsivaręs visas saviškes, jis eina […]

gegužės 7, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 04 30 III Velyku Sekmadienis

Lk 24, 13-35 13 Ir štai tą pačią dieną du [mokiniai] keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. 14 Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. 15 Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. 16 Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie nepažino jo. 17 O Jėzus paklausė: „Apie ką kalbate eidami keliu?“ […]

gegužės 3, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 04 23 Atvelykis

Jn 20, 19-31 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 21 O Jėzus … Skaitykite toliau →

balandžio 23, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 04 16 Velykos

Jn 20, 1-9 1 Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. 2 Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš … Skaitykite toliau →

balandžio 16, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 04 09 Verbu Sekmadienis

Mt 21, 1-11 1 Kai jie prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, 2 tardamas: „Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite pririštą asilą su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. 3 O jeigu … Skaitykite toliau →

balandžio 9, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 04 02 V Gavenios Sekmadienis

Jn 11, 1-45 1 Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. 2 Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. 3 Seserys nusiuntė jam žinią: … Skaitykite toliau →

balandžio 2, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 03 26 IV Gavenios Sekmadienis Laetare

Jn 9, 1-41 1 Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. 2 Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ 3 Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo … Skaitykite toliau →

kovo 27, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 03 19 III Gavenios Sekmadienis

Jn 4,5-41 5 Taigi jis užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. 6 Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. 7 Viena samarietė moteris atėjo semtis … Skaitykite toliau →

kovo 19, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 03 12 II Gavenios Sekmadienis

Mt 17, 1-9 1 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. 2 Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. 3 Ir … Skaitykite toliau →

kovo 12, 2017/ Algirdas Toliatas